مراحل درخواست آزمون:

  1. برگه درخواست آزمون را تکمیل نموده و بهمراه نمونه های نام گذاری شده به آزمایشگاه مرکزی ارسال فرمائید.
  2. بعد از دریافت فرم زمان انجام آزمایشات و هزینه آنها توسط مسئول آزمایشگاه برآورد و به اطلاع درخواست کننده خواهد رسید.
  3. آزمايشات بعد از پرداخت هزينه برآورد شده  و ارسال اصل یا کپی فیش واریزی شروع خواهد شد.
  4.  تحويل نتايج پس از تسويه حساب نهايي (در صورت تغيير هزينه برآورد شده) صورت مي گيرد.
  5.  هزینه انجام آزمایشات بایستی به حساب درآمدهای پژوهشی دانشگاه به شماره حساب 2709056878 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه واریز شود.
  6. اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه لرستان می توانند هزینه برآورد شده را از محل پژوهانه استاد پرداخت کنند. برای این منظور بایستی فرم درخواست پرداخت هزینه انجام آزمایش در آزمایشگاه مرکزی از محل پژوهانه را که به تایید مدیر پژوهشی دانشگاه رسیده باشد را به جای فیش واریزی ارائه کنند، تخفیف 50 درصد برای اساتید و دانشجویان دانشگاه لرستان در نظر گرفته می شود.

 

تذكر 1 : ارائه اصل فيش واريزي جهت دريافت نتايج الزامي است.
تذكر 2: جهت دريافت فاكتور بهمراه داشتن كد اقتصادي يا كد ملي ضروري است.

 

 

Files:
دانلود فرم درخواست آزمونHOT
Date 1397-03-08
File Size 483.5 KB
Download 424

فرم پژوهانهHOT
Date 1397-03-08
File Size 274.31 KB
Download 198

فرم هزینه ها- تعرفه هاHOT
Date 1397-03-08
File Size 63.19 KB
Download 743