آسیای سیاره ای گلوله ای Planetary ball mill

شرکت سازنده: امین آسیا فناور پارس کشور ایران

مدل: NARYA-MPM 4*250

 

در آسیای گلوله ای معمولی با توجه به محدودیت در سرعت چرخش آسیا و همچنین گرم شدن جداره و بار خردکننده، فقط می توان مواد را تا ابعاد میکرونی خرد کرد و نمی توان به ابعاد در حد نانو ذرات رساند. برای پودر کردن ذرات در حد نانو از آسیای سیاره ای گلوله ای استفاده می شود. در آسیا سیاره ای برای افزایش انرژی جنبشی گلوله ها و در نتیجه افزایش نیروی خرد کنندگی، چرخش محفظه آسیا به گونه ایست که دارای ۲ حرکت وضعی (دور خود) و حرکت انتقالی )دور مرکز( می باشد. این نوع حرکت باعث می شود که گلوله های به دیواره ها نچسبیده و به طور مداوم در جهت قطر دایره محفظه پرتاب شوند و بدین ترتیب نمونه تا ابعاد نانو پودر می شود.

کاربرد

این دستگاه قابلیت پودر کردن مواد معدنی و شیمیایی ، شیشه سرامیک ، فلز و... در ابعاد نانو دارا می باشد.