فریز آزمایشگاهی وسیله ای است برای نگهداری نمونه های ناپایدار شامل نمونه های حیاتی، مواد شیمیایی، آنزیمها، سلولها و نمونه های ملکولی. همچنین برای برخی آزمایشها که نیازی به دمای با برودت زیاد وجود دارد از فریز آزمایشگاهی استفاده می شود. فریز آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت ایرانی گروک (مدل) است که می تواند دمای تا 70- درجه سانتیگراد را در محفظه نگهداری ایجاد کند.