شرکت سازنده: فناوری ازدیاد برداشت فارس کشور ایران

تعریف کشش سطحی:

نیروی چسبندگی بین مولکول‌های مایع مسئول پدیده ای است که به نام کشش سطحی می‌شناسیم. مولکول‌هایی که درون حجم مایع هستند، از تمام اطراف با ملکول های مشابه احاطه شده و نیازی نیست که محکم به هم بچسبند اما مولکولهای واقع در سطح آب، مولکولهایی مشابه در تمامی اطراف خود ندارند و در نتیجه به مولکولهای دیگر واقع در سطح، بسیار محکم تر جذب می شوند. این پدیده یک فیلم سطحی (یک ورقه کشسان) ایجاد می کند که حرکت اجسام بر سطح آب را مشکل تر از حرکت در حالت غوطه ور می نماید.

کشش سطحی بر حسب دین بر سانتی متر dynes/cm محاسبه می شود، یعنی نیروی لازم بر حسب دین برای پاره کردن فیلمی از آب به طول ١ سانتی متر. هم چنین می‌توان آنرا بر حسب انرژی سطحی بر حسب ارگ erg بر حسب سانتی متر مربع اندازه گیری کرد. در فیزیک معمولاً آن را با  γ نشان می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد

از کاربردهای این دستگاه، می توان به شیمی و زیست ‌شناسی سلول، مطالعات استخراج نفت، صنایع رنگ، جوهر و چسب، شیمی سطح، فرآیند جداسازی مواد با روش فلوتاسیون، آب گریزی منسوجات و موارد مشابه اشاره کرد.