دستگاه : اسپکتروفلوریمتری
Fluorescence Spectrophotomete
مدل: Cary-Eclipse
شرکت سازنده: Agilent
طیف سنجی فلورسانس   نوعی تکنیک نوری است که بر اساس نشر ذرات عمل می کند. در این روش، نمونه ها با تهییج توسط منبع پر انرژی به تراز انرژی بالاتر می روند. با توجه به خصوصیات ساختاری مواد، در برخی موارد، بازگشت الکترونها به سطح انرژی اولیه، همراه با نشر نور می باشد. با اندازه گیری شدت نور فلورسانس می توان غلظت، خواص یا برهمکنش مولکول ها را مورد مطالعه قرار داد. همچنین این دستگاه قابلیت اندازه گیری تکنیک فلورسانس هم زمان (Synchrnous)، سه بعدی (3-D)، فسفرسانس و دو تکنیک بسیار حساس نورتابی زیستی (بیولومینسانس) و نورتابی شیمیایی (کمی لومینسانس) را دارا می باشد. این دستگاه می تواند به سیستم تزریق جریان پیوسته (FIA) متصل گردد.
زمینه های کاربردی:
- تشخیص، شناسایی و اندازه گیری پروتئین، ساختار و برهمکنش آن ها
- شناسایی و اندازه گیری سموم کشاورزی و آلاینده های زیست محیطی در نمونه های کشاورزی، پساب و رودخانه ها
- شناسایی و اندازه گیری ترکیبات آنتی اکسیدانت
- تشخیص، شناسایی و اندازه گیری داروها در نمونه ی دارویی و پلاسما با حساسیت بالا
- تعیین و شناسایی رنگینه های طبیعی و سنتزی موجود در گیاهان، نمونه های غذایی و پساب
- تشخیص، تعیین و بررسی نانوذرات و بر¬همکنش آن¬ها با ماکرومولکول ها، داروها و پروتئین
- تعیین و شناسایی بیومولکول ها و تومور مارکرها