دستگاه: واکنش های زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی

Real -Time PCR

مدل: mic

شرکت سازنده:bms استرالیا

اساس کار:از آنجا که این روش یک روش شناسایی کننده است، از این روش می توان در شناسایی و تعیین مقدار پاتوژن ها (عوامل مهاجم نظیر ویروس ها) در نمونه، میزانmRNA بیان شده  و با بهره گیری از شناسایی کمی روش نیز می توان تعداد دقیق نسخه های موجود از نمونه ی هدف (برای مثال mRNA)  را شناسایی کرد. در این روش که در آن از یک ماده ی فلورسنت و یکDetector استفاده می شود در هر سیکل، ماده ی فلورسنت که معمولاً رنگ SYBR می باشد به طور غیر اختصاصی به محصولات دو رشته ای تولید شده در هر سیکل متصل شده و در طول موج خاصی، مازاد   طول موجی را که با آن تحریک شده است را به صورت نور فلورسنت از خود نشر می کند که این نور نشر شده توسط  آشکارکننده (Detector) دستگاه قابل اندازه گیری خواهد بود. از طرفی از آنجا که در طی واکنش، لوله های واکنش باز نمی شوند، احتمال آلودگی در لوله ها بسیار پایین است. در حال حاضر ابزار متعددی برای انجام دادن واکنش هایReal time PCR در دسترس هستند که اکثر آنها بر پایهی پدیدهی انتقال انرژی رزونانسی (FRET) استوار هستند.از آنجا که این روش یک روش شناسایی کننده است، از این روش می توان در شناسایی و تعیین مقدار پاتوژن ها (عوامل مهاجم نظیر ویروس ها) در نمونه، میزانmRNA بیان شده  و با بهره گیری از شناسایی کمی روش نیز می توان تعداد دقیق نسخه های موجود از نمونه ی هدف (برای مثال mRNA)  را شناسایی کرد.

کاربرد:

این دستگاه می تواند جهت انواع مطالعات زیر کاربرد داشته باشد:

1-       سنجش بیان ژن(Gene Expression )

2-       ارزیابی تعداد نسخه هاییک ژن (Gene copy number )

3-       تشخیص انواع پاتوژنها در بیماری های مرتبط باانسان،دام و گیاه(Pathogen Detection )

4-       اسکن ژن وشناسایی جهش های شناخته شده و ناشناخته(Gene Scanning )

5-       استفاده در علوم پزشکی قانونی و جنایی

6-       تشخیص بیماریهای ژنتیکی

7-      تعیین ژنوتیپ(Genotyping )

این دستگاه در دانشکده دامپزشکی و با نظارت ریاست دانشکده دامپزشکی فعالیت میکند.

کارشناس  این دستگاه خانم دکتر فاطمه یزدان خواه می باشد در صورت تمایل به انجام آنالیز نمونه با شماره 09106041174 تماس بگیرید.تعرفه آزمون به شرح زیر می باشد.

ردیف

نام دستگاه

تعرفه آزمایش (بدون در نظر گرفتن 50 درصد تخفیف)

1

Real-Time PCR

1000000 ریال برای هر یک ساعت Run