نام دستگاه:HPLC-UV 2070

شرکت سازنده: Jasco

کشورسازنده:ژاپن

مشخصات پمپ:دو پمپ باسیستم دوحلاله (PU 2080)

مشخصات ستون:C18, 4,6*250

مشخصات دتکتور:دتکتورUV-2070 Plus (190-600 nm)

نوع وحجم تزریق: 20 میکرولیترتزریق دستی

نام نرم افزاردستگاه: BORWIN

 

اساس دستگاه:

كروماتوگرافي مايع (LC) يك تكنيك جداسازي است كه درآن فاز متحرك،مايع است. در HPLC جداسازي اجزاي نمونه براساس تفاوت در ميل تركيبي آن‌ها با دو محيط مختلف به نام  فاز متحرك و فاز ايستا است.  فاز متحرك مايعي ا ست كه از داخل فاز ايستا (جاذب) مي‌گذرد. فاز ايستا به نحوي پيكربندي مي‌شود كه اجزاي نمونه به سطح آن بچسبند ؛در HPLC اين فاز يا مايع تركيب شده با جامد  (معمولاسيليس و/ياپليمرهاي آلي) است يا مايعي است كه فاز متحرك با يك پمپ در فشار بالا   (به عنوان مثال 5000 پوندبراينچ مربع psi)،ازدرون آن عبور مي‌كند. اجزاي نمونه كه حل پذيري بيشتري در حلال يا ميل تركيبي كمتري به جاذب (sorbent) دارند،سريع‌ترحركت كرده و مسافت بيشتري جلو مي‌روند.در  HPLC نـمـونـه تـوسط يك مايع با فشار بالا (فاز‌متحرك) دريك ستون هل داده مي‌شود. اين ستون با فاز ايستاي متشكل از ذرات كروي شكل يا با شكل نامنظم، يك لايه ي متخلخل يكپارچه يا يك غشاي متخلخل،packed شده است. HPLC بـر‌اسـاس قـطبيت فازهاي متحرك و ايستا به دو زيـركـلاس متفاوت تقسيم مي‌شود: روش‌هايي كه در آن‌ها فاز ايستا قطبي تر از فازمتحرك است كروماتوگرافي مايع با فــاز طـبـيـعــي نــامـيــده (NPLC) نــامـيـده مـي‌شـود ومعكوس اينحالت،كــرومــاتـوگـرافـي مـايـع فـازمـعـكــوس (RPLC) نـامـيـده مـي‌شـود. فـاز طـبـيـعـي كاربردهاي كمتري دارد و لذاRPLC به صورت قابل توجهي بيشتر استفاده مي‌شود. 

 

کاربردها:

 1. اندازه­ گیری انواع باقیمانده های دارویی درفرآوردههای خام دامی
 2. اندازه گیری آفلاتوکسین توتال درخوراک دام وآفلاتوکسین ام وان درشیر
 3. اندازه­ گیری آمینو اسیدهای مختلف و بعضی از پروتئین­ها
 4. اندازه گیری مالاشیت گرین در بافت بدن ماهی
 5. اندازه گیری آلاینده های آلی در بافت آب و خاک
 6. اندازه گیری هیستامین در تن ماهیان و پودر ماهی
 7. اندازه گیری ارگانوکلره ها در مواد غذائی و نهاد های دامی
 8. اندازه گیری باقیمانده سموم دفع آفات و حشرات در  مواد غذائی و نهاد های دامی
 9. اندازه گیری باقیمانده آنتی بیوتیک های ممنوع (کلرا مفنیکول و نیتروفوران ) و مجاز
 10. اندازه گیری باقیمانده داروهای ضد التهاب
 11. اندازه گیری هورمون در بافت