PCR معمولی (Polymerase Chain Reaction)

شرکت سازنده Biometra :آلمان

کاربردها

کلون‌کردن DNA برای توالی یابی، فیلوژنی بر پایهDNA ، آنالیز عملکرد ژن‌ها، تشخیص بیماری‌های ارثی، شناسایی اثر انگشت ژنتیکی (مورد استفاده در علم پزشکی قانونی) و تشخیص عوامل بیماری‌زا در تست‌های نوکلئیک اسید برای تشخیص بیماری‌های عفونی است.