دستگاه کلروفیل فلورسانس (فلوریمتر)

مدل دستگاه PEAPocket

کشور سازنده: انگلیس

کاربرد :

اندازه گیری کلروفیل فلورسانس، حداکثر عملکرد کوانتومی فتوسیستم دو، فلورسانس متغیر،  خاموشيغيرفتوشيميايي،  كاراييكوانتوميفتوشيمياييمؤثرفتوسيستم II و .....

موارد استفاده

اندازه گیری گیاهان در شرایط تنش های زیستی و غیر زیستی، برآورد محتواي كلروفيل و رنگيزه هاي فتوسنتزي