اسپکتروفتومتر نانودراپ به منظور اندازه­ گیری غلظت­های اسیدهای نوکلئیک در نمونه های حجمی یک میکرو لیتر طراحی شده­ است. قابلیت کلیدی این اسپکتروفتومتر پیشرفته، تکنولوژی بی­ همتای آن در نگهداری نمونه است که باعث می­شود دیگر در زمان اندازه­ گیری­ ها، نیاز به کووت نباشد. اساس کار این دستگاه را شرکت سازنده بعنوان Patent اعلام کرده با اینحال نوع کار دستگاه نشان دهنده­ ی کارکرد آن بر اساس شکست ­نور و محاسبات حاصل از بررسی ضرایب شکست نور در محیط­ هایی برای مواد گوناگون بویژه اسیدهای نوکلئیک و پروتئین­ها می ­باشد.

کاربرد

بررسی غلظت اسید نوکلئیک و خلوص نمونه اسید نوکلئیک تا 3700 نانوگرم بدون رقیق ­سازی، تجزیه­ و­تحلیل پروتئین تا 100 میلی گرم/میلی­لیتر، اندازه­ گیری طیف گسترده و سنجش کمی فلورسنت، تجزیه­ و­تحلیل آزمون بردفورد پروتئین، تجزیه­ و­تحلیل نوری سنجش پروتئین و اندازه­ گیری تراکم سلول­ها .