دستگاه موجود در دانشگاه لرستان ساخت شرکت ایرانی طیف گستر فراز مدل (GC-2552TG) است و مجهز به دتکتورهای یونش شعله ای (FID) و انتقال حرارتی (TCD) و همچنین ستونهای packed و capillary می باشد.

اساس کار

کروماتوگرافی گازی یکی ازتکنیک های جداسازی، شناساسایی و اندازه گیری مواد فرار می باشد. در این روش یک فازی گازی که معمولاً یک گاز بی اثر نظیر هیدروژن، هلیوم یا آرگون است ماده فرار مورد بررسی را حمل و بر روی یک ستون حاوی یک فاز ساکن که معمولاً یک جسم جامد است حرکت می دهد (در کروماتوگرافی مایع فاز ساکن مایع است). هر مولکولی از ماده فرار که ارتباط سست تری با ستون حامل فاز جامد دارد زودتر و هر کدام که بیشتر جذب ستون می شوند دیرتر از ستون خارج می شوند. بنابراین اجزا ماده فرار از همدیگر جدا می شوند و بدین طریق می توان اجزا را شناسایی و مقدار آنها را اندازه گیری کرد.

کاربرد:

دستگاه کروماتوگرافی گازی درحوزه هایی نظیرشیمی، مهندسی شیمی، صنایع غذایی،داروسازی، مهندسی نفت وپتروشیمی، کاربردهای فراوانی دارد.