کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی:  Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GCMS)

شرکت سازنده: Shimadzu کشور ژاپن

مدل:  GC-17A

دستگاه کروماتوگرافی گازی– طیف سنج جرمی متشکل از دو قسمت اسپکترومتر جرمی و کروماتوگرافی گازي می باشد. ستون کروماتوگرافی براي جدا سازي ترکیبات مختلف و از اسپکترومترجرمی براي شناسایی اجزاء جدا سازي شده استفاده می گردد . بعد از جداسازي واسکن توسط اسپکترومترجرمی، با استفاده از کتابخانه و اطلاعات موجود در رایانه دستگاه که اطلاعات و طیفهاي جرمی ترکیبات مختلف درآن وجود دارد می توان اقدام به شناسایی اجزاي جدا سازي شده کرد.

این دستگاه درزمینه هاي مختلف علوم مانند شیمی، پزشکی، داروسازي، نانوشیمی و ... کاربرد فراوانی دارد.

توانمندی ها:

  • دارا بودن دتکتور MS
  • قابلیت برنامه ریزی دمایی
  • آنالیز کیفی و کمی مقادیر اندک ترکیبات آلی در مخلوطهای ساده و پیچیده
  • جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار مجهول
  • دارای کتابخانة کامل برای شناسایی NIST ،WIELIY

مشخصات تجهیزات دستگاه

  • ستون BPX-5