دستگاه موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان ساخت شرکت ژاپنیShimadzu می باشد.

اساس كار:

اساس جداسازي در دستگاه GC-MS دقيقاً همانند دستگاه GC  است که در آن ترکيبات بر اساس اختلاف فشار بخار و اختلاف برهم کنش با فاز ساکن موجود در ستون از يکديگر جداسازي مي شوند. تفاوت در نوع آشکارساز است. در دستگاه GC-MS، آشکارساز يک دستگاه اسپکترومتر جرمي است که ترکيبات گازي خارج شده از ستون کروماتوگراف، در آن يونيزه شده و سپس يون هاي توليد شده بر اساس نسبت جرم به بار خود جدا مي شوند و هر يون سيگنال مربوطه را ايجاد مي کند. نوع يون هاي توليد شده مختص نوع ترکيبي است که يونيزه مي شود، لذا دستگاه GC-MS  مي تواند علاوه بر اندازه گيري سيگنال هر ترکيب، شناسايي ترکيب را نيز انجام دهد.

کاربردها:

 اندازه‌ گيري و شناسایی  تركيبات آلي در آب̜،  پساب و خاك، اندازه گيري و شناسایی  سموم (تکنيکال- باقيمانده)، اندازه گيري و شناسایی ترکيبات دارويي و اسانس گیاهان، اندازه‌گيري و شناسایی آلاينده‌هاي فرار زيست محيطي نظير هيدروکربن ها، الکل ها

محدوديت ها:

  • نمونه هاي محلول تزريق شده حتماً بايد در حلال آلي حل شوند. لذا براي اندازه گيري ترکيبات در نمونه هاي آب و خاک، استخراج ترکيبات در حلال آلي مناسب ضروري است.
  • ترکيبات مورد اندازه گيري بايد از لحاظ حرارتي پايدار بوده و همچنين نقطه جوش زير 300 درجه سانتي گراد داشته باشند.

آماده سازی نمونه:

نمونه های مورد بررسی بايستی در حلال آلي حل و بدون آب  باشند. لذا براي اندازه گيري ترکيبات در نمونه هاي آب و خاک، استخراج ترکيبات در حلال آلي مناسب ضروري است. هر چقدر نمونه خالص تری برای شناسایی فرستاده شود جوابهای قابل اطمینان تری به دست خواهد آمد. ترکيبات مورد اندازه گيري بايد از لحاظ حرارتي پايدار بوده و همچنين نقطه جوش زير 300 درجه سانتي گراد داشته باشند.