دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی- فرا بنفش موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان از نوع آرایه ای و ساخت شرکت ایرانی طیف سنج پیشروپژوهش (مدلPhotonixAr 2015) است.

 

اساس کار:

دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی- فرا بنفش یکی از پر مصرف ترین دستگاههای اسپکتروفتومتر در آزمایشگاهها است. در این دستگاه باریکه‌ای از نور (پرتو) به نمونه مورد بررسی تابانده می‌شود و با بررسی نور  جذبی یا نشری و با استفاده از قانون بیر-لامبرت (Beer-Lambert) می توان غلظت مواد را در نمونه تعیین کرد. نور تابیده شده می تواند مرئی با طول موج بین 800-400 نانومتر و یا فرابنفش با طول موج بین 400-200 نانومتر باشد. در این دستگاه برای تولید نور مرئی از یک لامپ هالوژن تنگستن، و برای نور فرابنفش (UV)یک لامپ دوتریم استفاده می شود.

کاربرد:

اسپكتروفتومترهای مرئی و فرابنفش، رایج ترین دستگاههای جذب سنجی در مراكز تشخیصی و آزمایشگاهی است. در آزمایشگاهها، بخش گسترده ای از اندازه گیریها بر اساس واكنشهای جذب سنجی صورت می پذیرد. فعالیت اكثر آنزیمها، تری گلیسیرید، كلسترول، لیپوپروتئینها، قند، كراتینین، اوره و . . . طیف وسیعی از آنالیتها با كاربردهای بالینی و تحقیقاتی، طیف وسیعی از داروها و بخش گستردهای از متابولیتها با اسپكتروفتومتری قابل سنجش است. بررسی ساختمان مولكولی، شناسائی تركیبات، مقایسه ساختمانها، یافتن طول موج ماكزیمم جذب و . . . از دیگر كاربردهای اسپكتروفتومتری در مسائل تحقیقاتی است.

 آماده سازی نمونه:

برای آنالیز عناصر ابتدا محلولهای مورد نظر رقیق شده و به هر محلول وابسته به عنصر مورد نظر معرف خاصی اضافه میشود. اضافه شدن این معرفها باعث تشكیل كمپلكسهای رنگی در محلول می شود كه شدت رنگ ایجاد شده با غلظت عنصر در محلول متناسب است

مزایا:

برتری این دستگاه نسبت به سایر دستگاهها مشابه عبارت است از:

  • اسپکتروسکوپی با آشکارساز آرایه ای قابلیت طیف گیری همه طول موجهارا در لحظه دارد.
  • اسپکتروسکوپی با آشکارساز آرایه ای قادربه طیف گیری در کمتر از ثانیه می باشد.
  • دستگاه قابلیت اندازه گیری شدت جذب و عبور همه طول موجهارادر لحظه دارد.
  • نرم افزار سیستم امکان نمایش هم زمان طیف ها و کنترل بخشهای مختلف رادارد.