نام ونام خانوادگی

سمت

تحصيلات

حسین حاتمی

رئیس آزمایشگاه

دکتری مکانیک

صادق موسوی فرد

مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی

دکتری اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی

داریوش میرزایی

کارشناس آزمایشگاه

دانشجوی دکتری شیمی معدنی

پریسا شاکرمی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی ارشد زمین شناسی

اکرم کرمی

کارشناس آزمایشگاه

دانشجوی دکتری زمین شناسی

فهیمه رسول زاده

کارشناس آزمایشگاه

دانشجوی دکتری شیمی تجزیه

فریبا نظری

کارشناس آزمایشگاه

دکتری شیمی تجزیه

مهتاب فقیهی

مسئول ارتباط با مشتریان

دانشجوی کارشناسی ارشد آمار

حامد نظرپوری

کارشناس آزمایشگاه دانشکده کشاورزی

 دکتری شیمی پلیمر

فاطمه سهرابی کارشناس آزمایشگاه دانشکده کشاورزی  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
فاطمه یزدان خواه کارشناس آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دکتری شیمی تجزیه