نام ونام خانوادگی

سمت

تحصيلات

کیانوش بارانی بیرانوند

رئیس آزمایشگاه

دکتری معدن-فرآوری مواد معدنی

صادق موسوی فرد

مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی

دکتری اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی

غلامعلی ندری

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

داریوش میرزایی

کارشناس آزمایشگاه

دانشجوی دکتری شیمی معدنی

پریسا شاکرمی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی ارشد زمین شناسی

روشنک حاتموند

کارشناس آزمایشگاه

دانشجوی دکتری شیمی آلی

فرهاد احمدنژاد

کارشناس آزمایشگاه

دانشجوی دکتری زمین شناسی

فهیمه رسول زاده

کارشناس آزمایشگاه

دانشجوی دکتری شیمی تجزیه

فریبا نظری

کارشناس آزمایشگاه

دکتری شیمی تجزیه

مهتاب فقیهی

مسئول ارتباط با مشتریان

دانشجوی کارشناسی ارشد آمار

حامد نظرپوری

کارشناس آزمایشگاه دانشکده کشاورزی

 دکتری شیمی پلیمر

عزت الله ولی نژاد کارشناس آزمایشگاه دانشکده کشاورزی کارشناس کشاورزی
فاطمه سهرابی کارشناس آزمایشگاه دانشکده کشاورزی  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
فاطمه یزدان خواه کارشناس آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دکتری شیمی تجزیه