نام ونام خانوادگی

سمت

تحصيلات

حسین حاتمی

رئیس آزمایشگاه

دکتری مکانیک

داریوش میرزایی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی شماره 1

دکتری شیمی معدنی

پریسا شاکرمی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی شماره 1

کارشناسی ارشد زمین شناسی

اکرم کرمی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی شماره 1

دانشجوی دکتری زمین شناسی

فهیمه رسول زاده

کارشناس آزمایشگاه مرکزی شماره 1

 دکتری شیمی تجزیه

فریبا نظری

کارشناس آزمایشگاه مرکزی شماره 1

دکتری شیمی تجزیه

فاطمه سهرابی کارشناس آزمایشگاه مرکزی شماره 2  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
فاطمه یزدان خواه کارشناس آزمایشگاه مرکزی شماره 2 دکتری شیمی تجزیه
شیرین تقی پور کارشناس آزمایشگاه مرکزی شماره 2 دانشجوی دکتری کشاورزی