آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان در بهار سال 1392 به هدف ساماندهی و بهره وری بهینه از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و فراهم آوردن دسترسی آسان و برابر  به امکانات آزمایشگاهی و همچنین تبادل اطلاعات بین پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه تاسیس شده است.

آزمایشگاه در سایت اصلی دانشگاه در کمالوند (جنب دانشکده علوم پایه) قرار داد. با این وجود برخی دیگر از تجهیزات پیشرفته موجود در سایر دانشکده ها که امکان به اشتراک گذاشتن خدمات آنها وجود دارد زیر نظر این آزمایشگاه قرار دارند.

این آزمایشگاه زیر نظر معاونت پژوهشی فعالیت می کندو تمام خدمات با تعرفه مشخصی که مورد تأیید دانشگاه قرار گرفته است، ارائه می شود. آزمایشگاه علاوه بر اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه لرستان، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و سایر مراجعین خارج از دانشگاه می باشد.