رئیس آزمایشگاه مرکزی

1107532440914138037733310

دکتر علی فرمانی

عضو هیات علمی گروه آموزشي مهندسی برق الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی رشته تحصیلی مهندسی برق-الکترونیک رتبه علمی استادیار ایمیل farmani.a@lu.ac.ir شماره تماس ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۶۵ صفحه شخصی