معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان در بهار سال 1392 زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه با هدف ساماندهی و بهره وری بهینه از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و فراهم آوردن دسترسی آسان و برابر به امکانات آزمایشگاهی و همچنین تبادل اطلاعات بین پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه تاسیس شده است. در حال حاضر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان با عضویت قطعی در شبکه ی آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) و شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی و همچنین به عنوان آزمایشگاه همکار اداره ی استاندارد، پاسخگوی نیازهای محققین دانشگاهی، شرکتهای دولتی و خصوصی، سازمانها و صنایع می باشد.

آزمایشگاه مرکزی به دو آزمایشگاه شماره 1 و آزمایشگاه شماره 2 تقسیم می شود. سایت اصلی آزمایشگاه تحت عنوان آزمایشگاه شماره 1 در دانشگاه لرستان جنب دانشکده علوم پایه قرار داد. با توجه به دوری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از سایت اصلی دانشگاه، جهت دسترسی و رفاه پژوهشگران این دانشکده، آزمایشگاه مرکزی شماره 2 در زمستان 1395  در این دانشکده افتتاح شد. بیشتر تجهیزات موجود در این آزمایشگاه مرتبط با آزمونهای حوزه کشاورزی و منابع طبیعی می باشند. همچنین تعدادی از آزمایشگاههای موجود در دانشکده ها که امکان به اشتراک گذاشتن خدمات آنها وجود دارد تحت عنوان آزمایشگاه همکار با آزمایشگاه مرکزی همکاری می کنند.

گزارش تصویری