کارکنان آزمایشگاه مرکزی

داریوش میرزایی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1 مدرک تحصیلی دکتری شیمی معدنی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۶۵

فهیمه رسول زاده

کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1 مدرک تحصیلی دکتری شیمی تجزیه تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۶۵

فریبا نظری

کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1 مدرک تحصیلی دکتری شیمی تجزیه تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۶۵

اکرم کرمی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1 مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری زمین شناسی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۶۵

پریسا شاکرمی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1 مدرک تحصیلی تحصیلات تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۶۵

حنانه بهمنیان

کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1 مدرک تحصیلی کارشناس ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۶۵

شیرین تقی پور

کارشناس آزمایشگاه مرکزی 2 مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری کشاورزی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۶۵

فاطمه سهرابی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی 2 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۶۵